archive-edu.com » EDU » T » TCSG.EDU

Total: 46

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • tà 7ÿþ eè ã û k ½ ÿï lk è öÙ è Âø Ï 9¹ó wüw zï 0 U ãb ÔtèéòX ³ÎD z ô á ÖòA ÞpâùOæÜóÇÇ 2z ì XÝ ô uZcÛ µO ² 5e Ä8 í0ÚCpÑ 5 ²B cÑý U7ÚðØ ¼ã G æïî 3 óÝ ï c ê Îyg ¹ Þ ðíà 3zgÆ è 4 gåï ûU s ù çH ðWtâ ² Á¾ LØ ôtttàËìG Vs ÑÄ ÑH Z Çe BXMäN PÏ ñÎîT á5 Í J 6è M x H 4kÞâp4 êÒ ÝS Sé¾ XÔ hiïêÊf Ù øc år y î K vO RÊ Q Ú pyp8 S z n p Jn ÈÁ fm µ ÛÛÑÙé öô e l º 3é 3Ø âOeÚ B NÎt ï öÉO lQ U úA6 Ø jÕ¾ åþ äó bHÅã g Íã Wí X ø¾ KX²¹Ù QY æ f n wºúû Xe R Fú E Ó d Le Í þ 6 ö Ø2 2S ÇâÁ tÁ Et û a v ÎK lAMmÔFy mg GµT e ÕwkÞVtÀ Þê Êa ü dU U rnW  W x8 PU0 EM zýÐüy ñ Å 1î è bÒ ðÑEùlÁWq ü â7 ¾H Ò íì õ3 êj ÄCð C ýà áp k 69cÊ ÐÙ VYuug Í ³êe Âá û cÕ2 S þ ö Ûüj öõ3 Ǿ êåG a ³b ßëÊ K íÞL Hóa³µÊ ÛÈ5J ÿþO a ë qe My 1 NÏú Ô sé QL ÞÄ f ÓH Òå f yQëŵ Õ k é Á ² 8ÕTÓ çÑ 9ë Lðjö T a 5 åW J 3 ³ l M I óué ³J6dlb s Ä ¹ù j 2õ 9 l ã ¹ ñm yÈecHÝ ÖXeKmy bS ñ39DÂÑ Þ mÚÛÓWÂø ÇD RúøãY q3 ôÔS Ùo øÅ R Í6Ûüí ßþÚ ¾Öß øÜsÏ î ¼ p Õ R òê³Ïl áz g u ï áåWp ò 8 y O1ãKö VK n nµé Û 1w4æ þâ ï½ 8î o1eÕµ áIèdq²M e¾JÌ 0QDóÙ V Ø ðW V x V 2Á ÿòä 8löâž Iôé ¹ Èv ï j áÙ Ch ïð9S 9 ù ÅKz Ùõ GÇÌdUÙ R Ç úÓ i3BÀfG ú DA ÑÐ o  ç Òi þFë rñÏV 6µ DðÈ9ÛÑ z òIÓ U6 ¼ xþjªâ d 9WñDÛ Òx cÄLU ûn qÔvVü au à dÍ 8Éä 8¹ öh2 ñ ÇÓ ÑÞÞ¹hÁà î½ÿ¾ûÿ p Pä óW À ª4 RX 9 çÉ ÑÀÚçbÇ yË zDíÌX þ ü³KÛº twu Ï WÊ Î àÒC ô Õ6 Æ AuÐuâqÇ ù U xì étµ5Ú64oþQGýhI Öé úÒç k ½ö nÑ ÆV mÇÀVIIL û µ Æ ðIClm Î1 c ¹ÎF7 ÌùÁl ÞÔI lfA ¼ µÒû66èiÎ 8ò ÛÈ µ º VßØf 7 k x6ûW ì Të2 QßÛøÓÖÑ z æ u N F ² Ez³ã4 i Ñl énÒ æ n ÒåÚ C é ìñÍo óüóÏÿ þ bT ê Q ø c Ô é SX 1 7 Bã Ä ÿ üðwß wÈê ç ¼xÇíw ç õ6 ò TøÕW ¹â 0FØ ÿý þõ R ñ Ï µ ì ð½ þËS ª lë ODö ó9 ¾2qH ît oíN Üs îé3 Ê Á ç wM mñzÎ æxçÒÞMgLõ Í s 7Qö Ð à ç G à L2 Û³þ Û ñ yéÅG 1ÜÒQLç ê6 P1˳ h Õr C ³ çÎ óßÚf ÒKæ C m Ød H ¼âs  Y ý zøð üÍo óÞ ïÿó 7 Ùf ¾öõE ú Æh Uu ÌVÄV í ª ªUÝ B 8JÅ þïÿØb A 8 K Ì Â I PÈSOBC âÑÈ ßüúó ÔÖ5 ï I X Á ì Êú T àP ϪhNjç p nLä JÏ Z7xï Íû Ïí ö î ³f Ä à ìú DÚ 9D È lÆ Ökô H Âó O M þB µO ÞV M ³ A ã ö Q µJÌJBê µ Z Ê îó g ùÀ½ ð í¾ÛW8À øVT Àø Ív ó bQKKË 4 ü Ä eRn6V0P 3 Ux Z²zíÕWïÿý½ pïc z b s þ B 7À Q8 Reë Lå jØ è µ8 Ü ýä ¼lùD á læJåXK Ê FT à î D n Mt bAùÚÐ Sx É ÑÎ âXk BfîÈ ö O ýô ¼ÿ¾ Ü û w0 1 B Et é å9 Äî Z Ob Ľ Ö s W D5 µæ úâ ¾ yÉ jiVRÚ ÓPX4 ¾ ò ³Ò 3ó wm ú M º ³iZL2 zä X²Ò S¾JnºÂ Ì ÖÄ s v aþR GÓÁ¼ ÙMn uMlÊo V êfò T zð ll 74 ë NP ExRêlÖ ª brB UmO ßMÎ jH2¹ Ê7 º 6 Ô b b²ºf ñõ8Òý 4ß6 ËÃf ÉÛ ÒlM F ó ¼ h s E Ü ÜsÏÝ ÿð à eWly ÑSÈPd Ùm D ªJ ËI ýóÍç ñ½ Þûûßÿ Seoo 9ß ñâ j ðíL Ltó ïb v B ½g ç üÇ ¼ü aò Û ó Ýlë ÎÛo xÒi m ý Ï ï Í6ÛdÝu Ó ¼ô 3pç 7 vÌ oøÕíÛl Ë 6ÛfÖÜ9 n P Al2 sÊOnÿå K Z óÁ ιÝSfàMþìóÿ8ê È OÏ Í7Ûv ½î à Ï Ì 6ýýï Ó o Ãö þó ÛBmo ý ti 0 5ë üÎ í Ùæ aNöÚë ü1VüJ à qà âð L ܽÛn îþ wÙi 18 æ üÑ v éÕ xåï ï¾ ìü Ç x yP 0 fßF ÃY ÐÛ³ r èÁû ò öÞ ¼ýó ¼ om Ûï à wþú à xå W ½ßwî½ïþ Úfç wî ÜÛ70 ÏÞ ïºÃ D ß ëí wØá ítÕ ÍcÕÎPÁ íµ ýµ zàA Ê õ þ BLuì a okEÒ Áü¹ó¾ á 1 Èão XÛÒÞ Ç² HM 4 y Dø êÅ ÖÈ ÙÏ Äo C v 2D ÌqvPG ¾6úËXK Ò Ûå û çÐ t Äb Ó É Bq íJ7ÊÉQé öK ÊÏ 3 Î ¾ zbJ²v x ów Ê r KÙ áþM6Ù 1u 5WA 88L0 îIS vcçÒÛ3ÿ þáÊ íÇ l Ý o¼ Öko uÅU yåÕøC ÿò k ¾ÚÐP Ñf ºë ßr Ôëÿúç ï pÙ pÜ Éäðjk úñ îú ÿù úÎ z B¹ Ú x ü Þ ï ýá x Î B ÞÊgî½ï Çþòô ÝÒß 4I4É ä½wÞ½åÆ ÿà½O û 2á û g Z Ëd þ O ý Ùú çì³ üñ î¾ûÉ ÿúþ s T qÍ ¾ ð o Í üÑ ïÿáw äÑ an ã ó ¼à W ³RÚþë ïñaÿåö½úú xâ C þÁ g uØw wÝ qâI ½û boýì K wÏï þóc üÑ 1  ³ ÜöË ÿxß û ó q wôÑÇÞóëß ðÐ ¹ ¹ ² Þ û 8ôï jíµ yöÙ ³ ²pÉ Ìà6ÝrË ÂzA¹ô ÛM îùÇ xñð 1wÎ g y ú gÎ òª n¼ ÁéÔ òð î ê ½ð ëÌ Ì 3 7ãÛ2 rø ÉæÎ mêôÅ 3 L î 9 òÍ7ß j Y íãÙ øØÉ òÈã ö ýï ô Ö áp ϳ٠å G Í Êo õÖL â0G N Ü ZþÝwßfïbÆ émíq êÛq vÛs 9 Lê í ½ H é þåÉxKÛ o1eÚ 5 ýjß Æ NÌ Þz xµk ¹Ö ÏZ ½õT Ê Ø éAV ó f x b 2 ú  P G c² V8 C R èU 6 4Û½ èwu²úwë ìñbMÛ ª Ú0P õ ¾ 6Ù ºÙ t ð à õ41E ÿ ÊDf ý äêQ ix ÁY î ÓØÐ 4 2 hé ³ëuý ñ Im mÆ3 ó ¼ ³ÕD oH úÓFÛ S ¹ pÃJÚ È ó ëåÕO Ô b óæ åÒ öäYø ª à Ô ¾øb Ñot â å Þ4Ð ÚPp E ýâ À áÈ ¼à þø ¼ðÇ þñ1Ç ÃW aKLBXvy K c uà ² Ó Cë͹ ü9 sï é 6Ùä àùsgo¼ÉÆ þI 2ÄùÒU H ò o um È IáåÀim8 Ï ýÉ ûì½ç n Ýö L6ÞÑÆ ÙÀ GGÛ ¾Xxò gßy ý n 84gÞ UV Ì fG Úc q w ¼ å Ð 2ùÒóo gÿà ÁJ g³Í F ø Ýq å º M µÎ8ß ç J ØÕÑþø ºà ó d²ÀX k1 2L³ ÿ äm½ý ó ëÃy Ý ØE Þxó J ñÃÛ ú ïÎÙr o ï¾Ç CÝ s N 7ÐÕÙM Å ¹ Ò4 ZÌõ TÈN Ü ë H i ý¾ õÁ ù þé1NIÀ ô 3nNþ W9 x ø løE6 9 ÿä ÿÅf Û Hxñ E OjiiE Ê9 ô ñ yrk Ê ³K ÌïYºpíµ7¼ô² ÿoî²Óvhg9ä Ú Ç exp j ôý px Åé5 ý åâ 4çMf²xSPm 0ø á Ö ¾ Ê ß¼óW µÌT t S Ô6 k ÇÚà áÁ 0 Fà Án êq tiÏ X 5 ìÆNîîüÊW6yöÙg zê ö8Za⺠¾æ Oüå O óå wÙlã ùU ²ê Ùs ¾ê ËïºëÎ üðî îÚ ÐË J ïÆ Áß o b Û üð ù ½Ã¾ r V M q s 3TeØ µÄâñ Î XðC ÔßéAe Ñ I Kz Û GçL Âböö ÎQ k 5 vÚ Lt cLë é úi Ìj 6mò 8â Lì M¾ø ÛïºíÙ óæ Á ¼ ÔÁ½áp DæÀ8ì fÏZôÀ O þº8 Wó µ oÞ ùгÏÞÿäS à è k Ûeç Ï ë t ÄrVÀËÇï S vØþ¹ç óÍ7 p ìhm æp r wM ëãè ØÆ È Å ð Ø MîùÃï äQþ üÛ³ 6cæ4 F øðÄZ F Ø z À ÖÁ Eê Õ áº õ Ö 0 Û Q ú 6ºI Æ16õ mØ õB LÌÊ Éö M áìzX z û 6E2 en µYyS j Ù ßÝ Ì 5 è 7 xðo õ zòÄ L o Ô Úr ø È ªx 1 ð à ÒvÙ ç Lx ë B oð x ªX V Æ Ñ eqO2Ú6ý ¹s Õº úè d ÎyÀ j oìvîONÁ dé þ û Å ÅZ û ó hË Áa ü b À ì PyÞZ S tÀ à 8è yàà Ä4¼½3 ð ½ ô¾ 8ÌDëàÊÍ7ßô G Á fr Ô öùÖ¹ç Ñç7Ä fÖ öüÆ u ôÿíïÏ 80 NO ÿ Ô Ú² ïMIÙ ïÚÄ ù a 4ÇÖ b V kÙØ 3 3AÃÜlB M 1e3sÜ5ãO P u h Q sOÀDíz 5KðoJ ÍL 4 ã 7 ùå k g d e Ò V Ù oe3 XUA l õ UÐ h çd  ¹ñ ² N ¾üÊrÏJM Ùì ÄÛ aR 8óÀ2À èÎI K ÞækA Ï º Î t 2Þ ö5Ú V ÎT V í ðp Q c Ú W è7S W Å oQ XÛ Þx Öâ È AòTû Ö N mR ó ¾ô O ë 8 Ë3 H mDö ٠õLªÈÑ Tahê ék à n ³ ³k Ý Hõ â Ú Ýõ8 çH ϾßZsÝÏíùÕ ây Hõ ¼øü Õd áÎùó N z L ÓÍ ïðåÝ Þ X Xò G ò ÙÊ oî wÜrã 9 à ѹ ºè ýà t ÞÚknùå Þ G T pñ sÊ D V Q Î k ³aG úÍ ö º oÎ Ý é Ú å J Ð ó2 u¼ Å Ç È l üréÊ nZuúôáþ î 6w0 Ëî ýè à Y Ý wßmûm C  k æÄÓ ö í7ßÌá ì¼ëN Ä G ôãÓ ó ö àÛ î¾õi 7 ñ ÅáÿÅ wÆâ vzü¾P â à H ª cÖç ü ý vÝéË ö Å3N s ¾ K 9 wxýõ¾ å õô ìå uò W ÃTçä wßó ôïv¼ Än½ã7 ÇÛ â ZXv p ª 8U0Hw òß úãìÀ ãªË ç CÎV³ 1 Õ¹H JPç áx æ C Ök L J ýDîõÃQ q N ²Ê ÒTbéV Õ i L ÒÏÍLtýÍ CfÈ Öy tUmt ½½õõÑeÙ jFgYûmÝgák ðÁf51K d ô E³r7 ÏÍ ñ MP LífÃôõ Õùð gJ 6yØä Íl ÑôlÖé ä V jF YWUª M ¼ 8 I i ¾Ì môs3s ÁëYÎd sÜI t Ì H ë ëÑgò ÈV îPÛüc ¼f æ ä ÅT ï ½KÚ äØÖÑ æôÄp 8ì RJÉQ àÚ u ãpõo º o øB æÎ e D uT2Åé Ø bpݵÖJ Uü UE t Àº A Ü äSÕÜáúhö ïþÍ ï½oá êü5Bìç ÑpÈùÐ îçPá n¾ýÔ ÙÖÖÁahx äÐÞcÝLÄ WÕ H Q µ y ιø âIê Ú 2 øÔî î hR1UP u ëÉÍ Õ 5 âDÅ 88 j põ ö ª Ô Í ½e 5 G 9 E ÜrÔ P qN Z Hà ræ Âà g ÊJp u f Pj TÁXβ ÖE U W t è ÞRG qö Ð ê 8 Û Sry Ue ã 8 ªÈÉÇ äÏ eN u d rq 2p Å w ÒHH j B ªÊ ØÀP5VÇÄño Ë EÈ U 4 ÌòpZtµRv P NNãRÿ ÒL E0 µâ U¾Ý g ª ëd ë Î9SÓzÁZIý ê h¹ÍÐjÅ ü ÁT ÊE N VÄäÁÈÌX RÉJÅÈR j Z Õ ZsÃa y É m6² Îxª ô oF Q C2jü ÌdW ÆL0 ¾ K fõTÎ Æ ³ hñI7 ¼ 2 Ý ò Y M Õm¹ m õùk 4 ø ¹  ßÇÒM L PX æ ¾j h QÆu³ i émïêúèZÉÈÒ51 4 ã DotP cÊþ ý 1 l I ³ k1 µ Õòºì ö oÈóÂ6 X ÆÌ5¹l HÎ Ú c y ð Æ ªxÀ Âåó 9 JT I À Æzh Ù Áyg u ÙaP6 JÇ ÑXd AF çP 0 E rñH Èkñ ª ªÒÂU 0 3ûf í¹ 5 iÌ Ú Jêºa R Æ ØHR Ù QÈl hN Í çõ Ïú âê F h Yß w i å ü d V6 Ù Ä2 Û 5 Q ͵ OÏ õt ½ êÓ7 ê4 ý æ Ôô áaA TÐ Ë O il mr dYY d³ eÌ Ì ³Üf cée f Ö Ù 1Æ 7 7Æ îÆËçͪ7Þ l ÄM é Ö F ô eÖM N6å xWkÄuAõóäxé3Êü ÌÖwz Æ a dÍÆ r 9 K5d lHÛ VÍfB 82 Ée nò Òm Ö K mÈóÕ ÃØÇû 3 ÃyrìëÈxih 4Ï í2y þ ÏÍwmãÔäáz 6¹H µ Ëo ù0 Ø ¼øÊ wÚe µÖ è z N ÃÞ 5 Ê pà éw ýë ¼ü wÜ kÒ ö Ê SÀ¼ ÈÌÜ e Pç ãBÙI 2w tØêÖPÓ D FYÑÍ ÂvoN ÕÏÚ ç iºmÂÒ MÂØê¹Â átÖ Ò yPÆ Y ý Oñõ J³ôõ u¹c ôÐ 5 xrô â CB à ÃÌq GHàW Ð2 å ae õW³r kFï a Q ½þ ú H d Z ª ÚÑ Çz hVÏñN²ã 0VÈ9 ÛO lì T rìC ¾ öÊx N³ iFÏñÖg¼éGÑÐÛ C Ãõ Pê ÍÞúF K 3Ì ÆK1 ä ß2 hÆKÏñö ÙÞ 2 ÂA7Þ õCÏ Dæ2 cý úçÍæÛ Í ã çxç½OM1é Íif VÈ cáÏQ fæ x C êÓð¹9 tbõº H æ b M uå yt ô²sX lC ²1OCzê Vu ÃÅF 1 ré 1Ó oágµ ÿ Ùú wq ù C ²ÇCH Ü0 BhH zðNHùÆ o ðÑÇj À À b LPa Å a x s 6cJwç ¾ ýý jXEÐñËD i 2½ 2 á Z µáù ½ Ú Q g DY YÖ 5³ ÓÆ 4 ôC 12ç úyDO7ò N 7 G cG cOÙp ãh7 Tò úôfAúW3 l MÃÁ6Êd4Þ ä0sX ø ÃüÒ H6 Mgà G ² S Ãü fÏEÈçW½i K¾ D6 õsIo2 3 Ù ÍêÓ o ÍêÙlá ôõ½ÐìI³ú åÖ û oÿ ½ 7 à Y W oú L ïi o ¾æ 6 µL èd M Ë f Ç 5c¹zRðd¼ u mK Çz ðx37G F eF òi Çõs3Mý i Q ç ºY Ñérgq9 ìÚ ìÅhS1 rø 8 ß ãEï Çâ ÑT çD b ñ U Øc þD ÀvZ È êLg Cä å è ºxÄªÛ 0O7 7 ðz Ð 0IV IÄ êó s Ü Ö Aà 5 Õ iQ eà Ùø ÍÆIÃÅÉÌ Ô r ¹f fÀwÔ d Î á B Î Y Ùrk Ë XYõÔùØÊ2 9 7 ÄrÜ Ï ¾ wÑjÕD k 9ñZ Q 6 Þl iF á Ý Í cH Ù Q ³ Õp¹ Ëé Ò s e o L UÉ îÇÛö ËüE YYÞ 7ë õÂx d ó q ÖfH DU31 q ÊÉ ì HTV 5Éêé Ë èû9öÕ 9 Mwféøú ÏöÐ6n5Ê ló t yÈeêSÅ C t óK ²f MÃÌG n 9BÆ2 Õ3 m ñwÃ5Õ Ù Í Ðlp6K Þ ú Ù DB 3 ê ëßy Ìm¼t éiÐF æ ïØy áx aÅF 9õ iNàò á s µÝ óêXh 4ãjï Æõ KÜlLý õ eæ7Ç óM 2yÌö ø Ô w4z ß õ Y FÊ å M ê ² ê u õMnH ÒÇkv n ñLÜb¾ 1 Æâvlº ÀD éµS² Es Û1 ³ ¹ M üã jã ïq r eO tÄYç 7ª üWJ á tgK g ò m A4 nÂÈ 1å ÌÔ B ³GÉXN iùn q ê Ê4 lXGO qà d H VáÅ PÃV úyÄöÖ M³ Q Y î j l¼Þl 1 Ü ø À öú¾Y ½ Þ o ç iÆ ñÎà D7 ¼õ vÕ³ ðU ß6 Ãx ³Ps Àä ëhà ½ ÆÒwcI3 ¾ o Ý K ýG RV Î þ a cç ÑiU ftkV ñVuå e ê G óB ùª å 4 ³y Ù¼7Þö o õïxË o æx1Û ó IöúÁ²RÆï ýO2 éAm Ðl 5 ï ÛP ïxiÖö Õïc í Û W Äf êÛ Ò ùÇÆEõ Z Q1ô jO JÜR þG ßØ Ö éûú ÑÛeæV ³ r S ¹ ë² ZÚÙz çC Ì fÙ ÖýÕ nÍæ ñÎ3ÍÚµ²è ØÏQY åÁÛ üSwSÃv ïó¹ î ì H O Þßßï ø iÓMrÙB Wçàà0g S6 Acum u ²UR ¹Ð0 x ãÍg ô o c þÍlWøúgÝ VÀ ¼ ¾Òi ó Æôÿ v¼tþ ýxùs mÞkF æ3Æñûß þ Ê o 6FT ¹z 7ìJÓÇÀLß ßÇ2 eì4 Ô L ú VpÓO Íê ²v8W Ç89 Öe ÿñòC³ xù c è GJ vêpûð È ü à 5 ÌÍ ÞæÉ ºÜ ê8 Ô FG Zn íeYý qT éÿÇ ø Äÿ I Ñô LP Àÿ Âýÿ Áýuï½ ¾þúëçÍ Çv r s ù SOýÍo Ë n 8 K T Ðå Áä îÈ ëm Ç jNNkkÀº Dp2D u ²ÝÐè3è c k Âxó Y ù ïx5µÿ Ú þ N6 ÏÏ å ö øéj ²øü³ ç kÝØßZY 8ö åxé6 þj ë nü u fz¼íý K ú Öõ Y XÏ ã Ï å³ êg ÿXÆ Yúxé YF LYjP ù Î YÖ ý Ûbû ÙNÈÊêAL Ø Øo ýÎ Ü HD R ó u öyù o Û Í ró Ù 4 Í t õæAÒ¹V 3 ² nDè LÍ n RÍV ñ ÕÁ u ãm x üÿ èxéö ëG Áÿ êùYÓa¼ùOÐg¼ ûßIo Ï LðÉÿN 5Ñ Û þ YÛÿ jµ²ÆÅx µ Z ä¹ Lz Ï xîÊ ñ ÏU 4fúñÞ7Ì v rE v n¼ñÆ Þ O áÕ Ñ j Ä È êÔ â ªhý8 ª ¾UÐP ÔÉ ê e2d Y z ÏJ¹R å ËdXÌ Sö nª büJ ªt¼ ¼æ ð ÞYýÑ T cÄFß IVæ 9ðBb ê Æ d üÄs E ë Ê½Ü É É ò c9M rè Ü ÀÞ ¼nÆ3åÈ ú A ÊS TCê Í ¼ te 97 n ² Ò ó jèúHejGj ôm M É ÜHÎRO äN 1 a ÑÁ òõ ú Íh ë Ô ²ó º n Πò PO¾ÊO à ¼ É 5 ï² á ÀÆùúë å º³ k zn m R Öq â ÿ VÖü hsì ÛØ 2 Rº WÒ Ù u 4Ê ÕÁãÖùÁ ç j ÅHªÇ 0KóI B xÈ M H En nÒ ËCêÌ Â d2qMP À þ H ÿ P iH rz ä Þ x hoo ò Qm i 2 À ØÀ WI2 x g1Hþà Q4 B 6 E vÀ x GV s ¹ ñ äÇWÚ qHZÍ 9ÓðÎÎN ïH ²Û D u3ë Òy Ê üÄ M aÜ ¼Fâ R ñ MùU I nB üJÝ w Ñ X ðNÓ å ì D O ²yB Ð êO 4S Ò QQ L d 2 Cé 9 ÚÈW ò ci î QB ÁÓ LÊ F E 8ð P 0 p ñI O áE P à âB S Ù ã ² Z ÚÚ M I ñIbò R4M ÑÊ é ÚüÊ õÑ ªNDw aDr Ùú 1E è ¹ ÒÑZvâFzS ùà º ÊC 25lòÄà LP À þà 0 î À ÝÀ ²Æ ßÑÛ é ¼ r 2 HÐ xy à Ø Ú P5 ¹ L èA yÎ Ð p iÊsð å äE 5Öá¹À Z TÃs êæ¹ PII ½ ê  èÂi ÞL Ü ²53Ê D º EÐ ÜHnò x N 6 d b ä 5 L q nB é Ò eÉ B ò düÄW Å ei 6 Ê Ý Ô É É ZQ 1èe ÉsA Q fxÞÚÚ û ²ë ö ê hâyN Sqi 7U Oá k Ï6ú 1R ÜÈ ²5Aþ ä é À Ò ò ô x R4Ô d é dA Å N CLÓ Ìç qI Ez C½ ÝÇ Ú Î ñ 0 åÒ4 Ãñ l Vd W a à ºÂl 0A LP ÿ ÀvH ý W l Åù Ö ÊT Z VÊ w ¼ xñb b¾ Ò Á À ¾ Ä K2 Ò È P D è t m9 ÑQd ²Ù³gó9 útêI Î K À n 5ZkË 2 ð D5ÄzGÀ 7 U 4t ª øIvKl ë Ð J M¼ Úê ø Õ s R fà ²ó ï 4Å ÛNþÒA l 3hi wi ì 3 L q H 6 dbHF Ò B ÚÕ Væsè H ÈD ÔAï I E 3³ t Ç QKw s Ñ 2 G ÍH1ñ À 0A Ï MM KTÆê¾ î å ÍYÇãVêRªÂ ô ÿ 31L K I êbÚ JÌ ð ö Ot k n Î ÒA ¼G¹D i çäy û¹sçj wѼ QDÓLýÅ rùÊC íºhAº¼ ß F Ra CÝÄtGtÿ èmVOÁg u Kv 5ù æXli w 1 âDAÎ â D zw ¾ m b À ô t É Eè Î 1C 7 t MÐ5 IJ Á ÙJç Z U á1n âS D NýUÞ Ó Ývº ú µù ÊS Ñ I i Þf 0 aF Q s ê x ÂiÂN Âù THÅx å Øô Òì Õ BIr ¾XXi 4 ù E NøA 1 B ÿ 8 m ØYâu BJ ß md J6 ô ó Åñ P t Ü ù ðÉÄ5A LP Àÿ è n ÂWÂå R XòE Ì 0 xEÔí à mu D o aà O o ö r U hâ Iî þøcÁ Qü qÔÚb P Ðû ØO U PÐ R uX p µ åW0 àd LwdG r Õ 2 êØDÒRQü Æ ² r Ñ Nz hν ãâ K b 3i O C bò Ò ¾ç j JJA zàÂõ ML S27 Z Ñ Ë u Ä Hª Õ x ²³ 1 DÙ l³HJmÊÏ Ú 1G1E  ÔPp PxC ¾JÑ 9é Ý pø ºq Lð½ ä E ù ³ 5 M b ² I f 2 kÞ Ý ÜËn ÑKÄ B ÙY QbÊEJ ÑâF6 2 C2 T 9sæ ¼ÑddL Ù JÅÄ l Ë ô Èf aùJA² E ó Ì Ú O8Ú èÂÅöI É ø V RIñ æ M GRQçÓ ê DÍ â ó ä î¹ p ë ¼ÖÚt ÕÒ â ä UI j È iH HTÐ OPèJàW I DÏ k1ÑmË b ª W 2r H Z ½ Ñ r àñT o C fq JVª E iVUñú É Æ l T Ü CyWâf ú Ôç è ÑF ÔDe Q GÄÈ Ä º 7 I ÜÐYb ÂërO E LÅ ÓÂ0 ³ Ú W7V G á  ¾Ó ôð lSð âÄÔG qÉ TFôå ó O OÄQ áÔ V Kå 76¼H 2 I Ð q Î ú ¹Ð ê b²ù tã ºi ó XÈ 5I 2 dËÅ ÈÒì¹ Eë oh sá Om FYÍúK Í3ÜKb f ªA Å ý áÂl2Ø Ñ âù 0A LP ÿ ØÄ P Ù g Ju8 ì eeW X³ Rú 0 ÀNÌ E ðÇò SYûEa 0KÛ ËÁ ²ó õ ð øiÞ¼y ÛF ܼ n Ò ò i H Hð õ bH ¹ âð ìu ã l Ý ä Ï É ô xý ùÉ Ð PzOC WÈ R ÐGª Ä T ½ t i e E lP CÉ QGK ä aõII Ý È ù 5 jrH m HÃs Ø Ù C Ý á Þ d mI ÑR E A ù R h W ³X½ ²Y Ö ô Môymõ D  M 4MÄTÙv Ú jð 6 ² ë ¹Þ Å Id miÓ ÄsZHA â M tá B8 Ùsa ÒÁ B ¾R ÃrÂùÍú ö 4 TÌW 4Ôæ Gmn ù a NP À ð ¹ öW º Ä Þzëayî D uTrh Ê ú aDË p y øC ¹À mU 9 JluxQ M FM³ È ³ ü I ²Ï z d C È3Zy DAJ9¹I fÍ o iDBà ÀH ÚRO ñ à¹Ñ Uôú B È ºFJ k c Ð O1Û ÁÙÀw A ýKbÁa ú çb ÃW ÙÉ QèJ y Ot õ ªè ¹ø βw å V CXJ g È Rmòá àR 1 É H Rmr ù ¾ éÅÌ ÏEûÞ È 7 oÖ ÂÃìE XvN Zi K4â rñ Ìù qQvHÄMBè 7ä ¹ÑR 0É ½ Cëê 5ôÀ Æ É z T h gÂÑ h µHD êÄ YªNÎ Õ È ÍÖ D èV ã 1 Èi Rlûü R9 WJå VÅÝ D p ³å ªl ª Æ B q ºuà ÀYóªíÍT Æ ò q Ë Êà Ë î Í u P1 ñ Ä URJU5 øó L6Ï Kb S B dR ½ ÚÒq8ÅMB Àà Y ýùbÎëóðU è 5x Vóܲw Z µ 9Z xÛ ß JÉ n CðrÉ Ï b 8 qX ÍUÝ ¾ ø ¾PÄ U Ê µ Và lì ³² Ê G ø Xu Õ08 â bªC9 n P Íj ÓTKþ L ÿ k ŪFmû Ó j T ÿio Ñl êü å¼Â îD LP P eѾ Æ ÎWy c o yÕå8 ²ècC Z Wð Ë eMm µ Iëy ô²Ã ëCIµ n4 éx wW W7jøZ gñ 0 z òóÿ²á ÂùÁ Õf ² c7I nö pM R X JtÃk ½ Û Ê Ã2í p ñ ÄXU 7eE õ8ëo Ý KÅ Í TÀÄWB f i ÃèKI L yÌ6 ¼g ñð ÔÄ n ³ êQR º n KM Û b ² y kT ¾Â yÝ ØdinDÏÑ ³ ³L Ë ºá Z Õ O O 0A P dö Y çÒA â ³ T l l V Ù0 R ð µ4YV ù û 4 úÓÚ lÙ 4hqUJîëÿÈ îOiÆX P òiÍ JU þ 7 ùs Fý Y Ð º7 RYÝÈÂ Ò S þ à Õ TI ²Ü 8GÒ ÝÕ2F J l åØô ÎB Ùg ª Ú Ç J iµB ó ð6ªF ë ëO q å Á ǵT¹ þT µ b Á Ø HY r Ç Tv ¼ ep ù óh þt8U U 6B ª Ñ MµèâÏYôðçæ àå Í 9gµâqaÑ Ì y ò mE ñ8 GÄã g S1 bÉ òU é ö tR Q½ N ÞR6 ª ù Q è ø ¾ àªÇíSò Ce û DÊëHx K Î b Àl Öé R º þp ê ò TÊØÈÚ WÖ Õd Õ ÿ ô9òÞ Fbl åÜÕ ¼ä ºÇ ó 8ÓèS skyÆãQÜÈi è ìñ ãà l fq 8 Èö È8 CÅt Þ J 9ÙëÌòÇ ÚR ø Ë Ô 0Z z Ôæ iÐÁR 811 d È ª ÖÿÁ êÏÊaäÏ ñ Uj8 kõ ª v 3 µIç q 7 t Ì6uÜ l 0 íb Àê ÆG ã CC é ðbO Rº k 19 â ô á R åsyL ùBZ ÍeE Rp ü q 9Fq z 8p 3 F F Qæ7 ²vcÎóÍ PO w udÆVk O ÀZ Ê ZÏ Ýc ¾ªEg ç Qëcq õ åôÃZ k Gm½l ê¹Q X qÚÔ åu Vnͽ eõYö YÃp kyþ Y4MêÙi ²Fëçã çòù7 ë ç úöN j W 3 qW PÅ qe ¹ h æû ê ÖH 7èòe  w c 2 cØr G à å m ý GXd êUKôjhh7 Ö XR r à ùÍ uD teÙj 8ã9ØÉ1 ǪÁ ûèd ÁÚ Øx G j c d mmí8I Ñ Ô ¼9âO ì Jå¼ P T ad Ó p éb ç  ª X ì Ús cS úUJ 6 ¹P Hq Ë d 6 jó ª Ýr ªT Ø P s Æ ìtPsÕ ñÖP 2ylÃZc Á ªéh õoFlûônR ù t í Åâ Û W ¹ ó Ï H U ³Æ ÅÈÇxÓ ½ÆÂlµwj 6 zÖÕ IT ÖÖ x ùÄÛo ò O ñ SOhkkQ e YvÙôF Ùõ 7ºxÐ W éä ¼ hÝZhA1þ Ú Èa4SuÄò í m8 V Ë è d L sy PVü ý ÀD lËÑ rBBýå²ð R Uqaê G ¹³ì zV½îR À Rp V øÃxK ô Ï9 C µj íô¹ Ñr R gzÔñ U F uýõ ÜÑ A R fh LmÖH TûUÍ cÓð ² ü 42 Ò ÊÍZR 5 Íe û RðÈ cû âû ILÝ v µ Ñ i ø2 JøÙÔR Uæ S 9î ½ 5 è q ü ÈÏ hÆ Íå a i m ÃÉ X4 d Ù µÚf b úªçù Ä å6d Y ç ã a ËZ e 7Í Ç¹Ý76 H5A h 4 ¼ T xñâÅÓ M³ìí ç ÞO z 3 W Û1P à ßûÞ ü Ãû ÿ BÁ Á åCïë ßIñW Ù2ñ få Á f é D fOË üÒ5ò M Ò³gÏ 3gn Ë xdm å ÑÓ Ünô G 5fÉåtZË0 p Ð ò é sØýr uô Ebò Ç ÛWEýË µu ä b Bl Cg P å GÅÅ Î Ç w óî mÍ µKy Òfc Àì Ù ìÈe jãB Ô ó A 7 Mf³É üi ò ¾¾ 6 G ª2á ÒJçxÍ5 sk à MzåEi z ýý½ÝÝ b6 ð óòÙaröP Kék µõÀY JP Ý5Æ p ÅQÍ ú µSÍ J fi ê ÂÜV4Ð ä Êô Â3v â ÉÀÖëËmÍ ¾ hö c M À 5 ô Ô a ìZ9S ãªØ¾ö ý C Á gíϳ Áà g yC LÈÿ k Lî 2 J ròéì øÓ Z åPr ² V F CC ñ áï ò Ç Ý 5 O eóU c X K ºâ RÒQ v8³ lý ë þðî 9ª Pwa8á 2Ù PK Ó ½î Jó âéb èL ô Ï ½ 2áP Æ9ÝÑèïo ¼ 2 Ú I í ù ÌËL ð ³s é ßãÅS Ý È Xú S0 ä DýW s 1 Ò0² ñÄQÄ9aª GáRßÀ ß ò Xüþü Sgd 1N v Wò S åÀs ó Î ð Jy þ Xý ïÀTn Õ âû õÇgÞòËÛ ü È Mgqs 9à N ã l Á íHøMD ÛcE7õWÊPÅÏ Á9 Êá Z ÓoîØ È C ã Ô a A K ü0ÜÞåp g ÁK À ²ÏïödRå U ýéX0äÈÌß õ oÝ ÿ È t Ê ápÛÇ ø Ïùø ¹ ØÙ³¼ D moípzý eû tº 5 í³N úï¾ënÑh Á Êç 1 ª Y O ýä sÜqÇ Y² ½T ã í Þ í pø ïÄÿ o ñ³3Ï8ý² Óã ÞzÖy RH Ìom yÖéÉäàQG É ÂäïÆ Î ô î ºêÀ ü È æfkbh P µµ zè â Ì 9 çQHTÈ gÌ ë ÛúÖ oÁ G âò bÑÏ Ë éT i êZG H á ¾ì æ ÅÏ8ý è ÛnÐ h jX ª D0øÑá Þ Ç D Ç a P DÆ ï ¹Ï áÝwßý K 9éä uNÎdQ ÜjÚt²æ Ä ª3 qâIX X ù Á oa õ Ó¼2 t Èd ø Öxb Ç À òt7âk ¹ê Së è9j Úp nÉæ Ô˲ 8 8S x L 2 rÅ8YíáO hv í 6 Îõñ 9 á Ûó ëozå YèÁ Ì VtLG E 8º õô é L ³ S½ 2Y 8 k ÏÏ ÅïåW îùg û ¾5 ÙÑ ûèã ì ½ñ dÇ O 9 Þ¾2 À Ç b ìèèzôÑ ßu o ìñ xH J Û á ³ ðÁ õöôYèA9 ³ Î 0 ÒÔ J À cÆôUÔÚÄlk UK D  ÿ á ú L â 4Ü BÞW ö¹ þã½¹ï¾ø çr¹ Ì Ïî ½ñÜ Ìa QQh xäñ ãs T  G Nõ D L½ûÒßÞüçs üÎÇ ¼ÅþO9 Î 9ø ú öE æ 8à ÞbÒgF Ó o½ÙÝÙ N FüÎL ÀOqq 0sFWWgl oéÏ ¹ ßç í åB F r A à x à ê av N ý Eâþ b îsDý ÿ ý Ñg X ÅéS b uj îyÐäIk B Ý ù 6 é ê ³ ûð Ö öè hê ÉÝ ødÖG ûÝïÚÛ ¹æê¾ e L EÂQ rKW FÊoÄÚºr êM þ ç9r r æ Î âÊË áàw 9 NaòX 1 4 ú ÁÜ Æ íYÒ ßß oEäK SØ ² ÕÊ S2µÞzë ûG ÄZ fµ Å²ß Ì ø ÊÔ ÓùJü ö û Í J Ù Ó yåµ Ö²F ãñ y õvìÝw ÅÚÂaÜ T 9u õÇWù3øð8p 9ÉC 6 Úr BY ø ² S¹ vÿúÔ Mª ýv ¾í Yéò¹rk¼ m n n A Í Éû ÂñßùÎw yæ ùË ò øÅU µõVÛBÞÇ ò ã ÒÙ Le ü Èr ÌçHb mlæÐ 3Î8Ë cIµ n5Xéû m3 u 2v4Ú µz½ X ʲÌùôßH7 µ G ÙóúócO Æ ím 9ú 0 êï ZkÍu7üüÆk µ TçÖ Ynâ À þW sÞ 9Ê V 0 ë ÁÉ ß óÍG ydooOWg ô ²Ì3Õ²F² À V ÒæuG úÕ P ðôß é g ú Ï ôÒ þüØË üQBÓOê Ê ÃÜ ñ e V Ê S k qè ½ ý åÕçß ïíÎ SºÑ1 ª b¾ð sæ 2BH Z ³xt 3Ó jZZµí Û tà Þqç µ A ùË þBb pX½ Ë Oëô O PaO J ÕÞÖ J és 4 0XpE x Ê Ï È1 ßÑ ì Ý86 8 lµµWÛr M ýüÚk z Ì Ó ½ îÛî gþñ J åF äõaF R ªícT ¾ 7 Ì ² Oz Þç Âãd W sÛo¼Á XmýU Ý Á ù ç wÜrÏÝw ¾ó Û Óg ÔBà m sL þè wÝþç ùê yîî qçM sîlÉ EZ ÂØ Ëþ r Ûß þó Óß g Í5y G ôü ç D Ó ½ rÖÑ ë 9åâ úIG yú Ñ B ú 3oþA Ný3 d3b ç º ÄÎ Éår Ýs ÀÆs ÌÏ ¹¾y Ý GO 3 Þx ÔlbØQÌf v r v Q Ü À2 Í Öüùs è âì³Ï þX0 vÙB ٠͹TïÎ c Þþ ½w Z F µ Ê9 ªmt H º 7ÐÙÖÖ EÖ F Ríx¼ ½ÏmpÆ gâ ÂI ä 8 Éf Ö¼L 3 MgM M 5 Ï O TA f õ ¼ I K k Rs c mDPå²Ö09 õ ý ¾ gÖu ÝôÈà  ï¼ó Kúû wÝu G ¹ ÒF¼ dÌN NP ãÛ Póh4 ýõ T í 6 fl1 TÓ ÜÙÅÒÖ L EÄ cÒ 5YiÔ ÀYa0 LBùýõ ï í m é ì åV a 7åaW L æV ZbÕiÄ ¹ ÿÝJ é ¹ öú bzÊ vîü ºã µ3 ôô ôá K ô Õ ëæÌ 3âÄ ñ p  ËØsc ªTueðÌ Ê ðÁû ÏoþúôS7Þtý t ì ã vØa Dkr 0MV AÖ k ÁÿA Í æü ³ ÁÁ ÖA ³ßç pÀ² ãɺbY íðÿkþo ø ay C ² Wád ûþ Oýñ ½ÐÛ ðñ ýéÚ oøé ö ëR ç g AÇ Ä I Y w Êä² Ð çµ ¹ Qùð Ö R þüîsÿ óÆ óß â õ ¾á ÛÎÿÉ a ìëÇÔ i3f tÂú ¼ e w ö³ yêÉ7ýüâ ¾wÀ ë Ö¹ø S E¼Ã óÉþ sÚb íG ÃI K ã JØ BÅI O Ý Ú ¼ Tñ²óÎþÙy ÿä Âa7 rö ð U øø ßèë ÜÛ³ UGG d Ü rMó 169èe4 h Óí KÙBÖ á ô ïâÎàÌko9 q Ò¾IS7 áñ 1 m ¹ ¹þ ß8èªÍö bó½ ß ÿãw ò û ³ cëÆQÁ Ä íù äô C Ã8  ¼øNrÝ õÂßÓ Ã óºc 6 À uÚIÇ Õ RR òO sD s Vð MÕ Æ ð Rf èö 2 x4úäãO Æ 8 ïÐï ýl ïøêÞSü 9ï äh dyẠv w Éßþþ ënðùÅ Äbíýà Ë0 Í ãXx ¹ ÚC E vÙ úÝ ð tÐA ô À wÝ Q W þÓ áÛ þ ám ð µ uÀP þ Ký Éñ ìp æ Yÿüç½g à Lrô üú ziã wð Ò v ø þ Sdi Hc 3 éT Ë5 è 8 ÕMK¼ bÿ áX D FY Z ØtJwÎ Ô çøN Fø Ê æ çþ n ä4âR0 p ¾ðx Äï æò  UÖ Ð2 qT WV ý G ÏÁ ½ Ý hÑR CÁXÏÒ eÇ èëïËä ôÊ ègg o½ Ì Src гn¼Ô üÆý oÿt0 ÎȽá bòJ s Ï å Ùf ¾ Î E1 ùl çÆÄç ðïS Ù nþ Ì á Ó ó9Ë s H 8ï Ù Â g µæÌýhê Nt ÎEJùüÿaï å ÏöïYw 1¼E Á î à Ü ÐRj Äs Ý ßýÌ Ãûï ¼Ýíé²g3gæ yæ ë¾ íw ÀÍbÑÓÓ ÙJÖ ujR ÖY îS8FX Ù7 r x 9Üa Ê ³ìò À ê CòD aTÒ0 ¼xÜKï 4 UD r Ù ñmÂDx Xuã à òà N L 3WxàØ ýø Ô é ÍáÜf dûl S c Ë nw É H o6æ v ëêÕ Í ï½ wrî ÙØ9º méi MT Ì6 ñkr Ý yT ÄRÙîp ú Å æÃh Æ3 Ó ãÑä2 î Ú¹ óÎ z òRs àªÙ9oÁ ý X g ÝåÀÙM Ó UR¼ ôj 30 æÓñ ÿòú 7ßïqÀÁ á T Ió6i C ½ 7 ll ª öÒ o ÍévÁçYc0 jÍ N Ü5ðèev NPi³ ðÌ T X ï m vÅ ïܽ Á ß T X ñí ùÝ ¼ÖÛ ïÓ yÛý ½ö C Ýÿ oþµ mt 4ÔÞÐV q ß Ñh7G vôà ùä æ ½ Þ í á ÊC 4À ÀË uµQÍe F6 ½ ª8 ½ 4þuW ó ì Ç r ¾ Ï I1 h ËÑÖÚBª 2 Úø whz gx ² Z ÌCro ½Bö sνúê ûÖò aHK ýã ÿ Ø q ³ sqÅòÕcÆ c q N ýæ o 2 oû éô YL p F tZüû í4jñÕgà ÌaÚ 3é Îì 1R LT Ü ÄÔr zù QA W R u ò j Ý ïÑ BKs ß íµ t1hä ¼ È g 6º Ú LKÁ OeLAÏjka Ó8ë z ÝwN q Á ÀãÔÜRÎ âá O 8iæ ED qÉÅs ¾ n Æ9 Ñ 0 ò úúæm ç e W ôl¹õ R dñdD lôTK ýz6 f 0 òñßï¾ãþïì XÍE ø ZŪ ùz0 p¼ðÜS ï 7 Éé p ÏOd Jà úd y h hmñavx a Å O ¹ ¼óÑ MþR2f vT³ µk ïÌsNìK B Z û ÆBß l Y bïî ýÈè Ý x b 9 íål ÉßRL ã Y ÛÕ ÎúG oàC r7ïrÒ Z1 ec ñÔ G¹j ùqkK I8 Á ÏÕ CEuBQÓÊK Æ ùW X8 d ìpÚ³É 0 C ME ºdF Ö Ô 18 ò r ÿ Øê ÊQ qþ7 ï¾ wÛq Ü5ï² 7Ø c úê op s Æd UÁ ø WàÝ0 vûð A0Ùî áA g Û7 À F èGU êv Ó ê NÝ îE 6 ø m3G sè G hl ÍÌ UÏjE K ÍØ Y 7eþ ç îs ó G Ùµk à ôïà T µ Í 1â Ë VMÉF YFO Ö µ QR R Ë v Øù s GÏ 8k H á 7 ë 7Nª X Ô f ³p È iâÊ z ÛÚÇÀ ÆI 8 a3Qå3 5 êKXiw v þ QS G ód Ç Í Û³f d6 2 ÉãÏç æÍ ÿµ m ZËÑ ðP á6ÞvÛíI à ¾ î âC ã À ¾Ï ÔY h õ3 d5xØ Ë µì ê Mº G è ¹ Cö sÏû 7 O ªÂèÑ Lg ÏC º ÛÈ p å Õ ÕÈb É ÍC QéóP UUØN Z vÞy ëo þ Ö o öØãU2H ôÞ ë yá ÄB ¼ 1 sgI l ð Þ 2Ü àÚ Ré æöb¹ Á Ä Jµ þ Íçu Y íºÃ6 ðÍã Û m³ Ç dV dsÉX 4 N ý æ HÞµ Î 4s S37jÖ6Í7 Á îÅw å æÆ ë ½nÉC öð D K 9 ³Ú Ú àõ Ço

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/all_forms/Procedure_Student_Direct_Deposits_ACH.docx (2014-06-13)
  Open archived version from archive


 • TCSG | Central Office Services
  gov Benefits Directory Employee s Assistance Program www caiquality com Health State Health Plan www dch georgia gov Plan Directory Managed Behavioral Health Care www caiquality com Holidays Current Year Prior Year Leave Plans Annual and Sick Leave Leave Plans Family Medical Leave Act FMLA Military Leave Military Leave Retirement Eligibility Pension Eligibility GSEPS to TRS plan comparison Comparison Administrator s websites Employee s Retirement System of Georgia ERS and

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/benefits.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | Central Office Services
  Payroll FAQ s Forms Staff TCSG s EEO Statement Employment Employment Opportunities Positions with TCSG Positions with Georgia s Technical Colleges Job Descriptions TCSG Business Functions TCSG Job Descriptions General Summaries for Casual Hourly Worker General Summaries for Technical Professional

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/employment.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | Central Office Services
  I 9 form G 4 State of Georgia Withholding Allowance W 4 Federal Withholding Allowance State Security Questionnaire and Loyalty Oath Complete the information requested but DO NOT sign the form before coming to the orientation meeting the form must be signed during the meeting as it requires the signature of a notary Worker s Compensation Designation of Outstanding Wage Payment Business Transaction with the State of Georgia I D Authorization Form Selective Service Verification Required only for male applicants ages 18 26 Ethics in Action Training State of Georgia Holiday Schedule This links to the State of Georgia website Once there follow the path of Government State Government State Holidays Direct Deposit Authorization The Mandatory Direct Deposit policy requires that all payroll related payments be issued by direct deposit although an exemption can be requested To enroll in direct deposit complete the following two forms Direct Deposit Notification Form Tools SAO Forms Payroll Direct Deposit Authorization A voided check for checking or deposit slip for savings must be provided along with the completed form To request an exemption from Direct Deposit based on the inability to obtain an account or extreme hardship complete the Direct Deposit Personal Exemption Request Form Tools SAO Forms Payroll Forms Full Time Employees Are paid on the 15th and at the end of the month Are eligible for Flexible Benefits the State Health plan and participation in one of two pension plans Employee Benefit Information sheet FLSA Compensatory Time Form Annual Sick Leave Go to the following websites and review the information on flexible benefits the State Health Plan and the two Retirement plans BENEFITS www team georgia gov select GA Breeze Enroll online after the orientation meeting Beneficiary Form If you elect to participate in either the Employee Life Insurance plan or the Accidental Death Dismemberment plan you MUST complete this form designating your beneficiary or beneficiaries STATE HEALTH PLAN www dch georgia gov select SHBP on the left of the screen For an overview select SHBP Fact Sheet Select Summary Plan Descriptions SPD for description of each provider plan Select SHBP Forms Eligibility Forms To decline coverage print and complete the Declination of Health Benefit Coverage To enroll in a plan print and complete the EE Enrollment Transfer Form Note If you answer No to Spouse Question 1 do NOT answer Spouse Questions 2 3 RETIREMENT PLANS Two pension plans are offered by the State GSEPS Georgia State Employees Pension and Savings plan TRS Teacher s Retirement System plan Before making a decision as to the plan in which you wish to participate please review the explanations of each plan Links to the websites are provided below NOTE If you are age 60 years or older you do not have to participate in either pension plan Complete the Election of Option Retirement Membership form by making your selection in Section III Bring the form with you to the orientation meeting Pension Plan Comparison This document compares the GSEPS plan to the TRS

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/new_hire.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | Central Office Services
  orientation meeting the form must be signed during the meeting as it requires the signature of a notary Worker s Compensation Designation of Outstanding Wage Payment Business Transaction with the State of Georgia I D Authorization Form Selective Service Verification Required only for male applicants ages 18 26 Ethics in Action Training State of Georgia Holiday Schedule This links to the State of Georgia website Once there follow the path of Government State Government State Holidays Direct Deposit Authorization A voided check for checking or deposit slip for savings must be provided along with the completed form Forms Full Time Employees Are paid on the 15th and at the end of the month Are eligible for Flexible Benefits the State Health plan and participation in one of two pension plans Employee Benefit Information sheet FLSA Compensatory Time Form Annual Sick Leave Go to the following websites and review the information on flexible benefits the State Health Plan and the two Retirement plans BENEFITS www team georgia gov select GA Breeze Enroll online after the orientation meeting Beneficiary Form If you elect to participate in either the Employee Life Insurance plan or the Accidental Death Dismemberment plan you MUST complete this form designating your beneficiary or beneficiaries STATE HEALTH PLAN www dch georgia gov select SHBP on the left of the screen For an overview select SHBP Fact Sheet Select Summary Plan Descriptions SPD for description of each provider plan Select SHBP Forms Eligibility Forms To decline coverage print and complete the Declination of Health Benefit Coverage To enroll in a plan print and complete the EE Enrollment Transfer Form Note If you answer No to Spouse Question 1 do NOT answer Spouse Questions 2 3 RETIREMENT PLANS Both the Employees Retirement System ERS and the Teachers Retirement System TRS have

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/rehire.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | Central Office Services
  payroll was paid monthly However the total amount collected each month will not change for any deduction In the semi monthly environment the deductions are collected as follows on the 15th State Health Insurance At the end of the month Flexible Benefits Charity Parking Each pay period The monthly amount is divided into two equal payments for collection each pay period Health Spending Accounts Savings Plans 401 k 457 Credit Union Retirement Plans ERS TRS GSEPS Garnishments Foundation contributions see above Valic Annuity 403 b Employees who transfer in from another state agency meet with the Human Resources Representative for an orientation meeting This meeting usually takes place within a day or two of beginning the new job Forms All Employees Bring all the following completed forms information with you TCSG Employment Application The Employment History section MUST be completed Do NOT enter See Resume Employee Emergency Information Sheet Must have at least one contact with phone number and complete address Provide more than one if possible G 4 State of Georgia Withholding Allowance W 4 Federal Withholding Allowance I 9 Form Complete Section 1 Employee Information and Verification only Be sure to sign and date Bring 1 document from

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/transfer.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | Central Office Services
  Employee Test FLSA Learned Professional Employee Test FLSA Creative Professional Employee Test FLSA Computer Professional Employee Test FLSA Highly Compensated Employee Test FLSA Executive Employee Test FLSA Exemptions HR PROCEDURES Bill of Rights Injured Worker CHW Salary Plan Casual Hourly Critical Hire Personnel Action Drug Alcohol Work Place Notice Dual Employment TRS Employee vs Independent Contractor Employment Inquiry Release Employment Agreement Letter Equal Opportunity Usage Statement Guidelines for Race Ethnicity Requirements Guidelines for State Unemployment Hazardous Chemicals Leave Facts LWOP Procedures No Smoking Notice On the Job Accident Notice Panel of Physicians Memo Placing Board Members on the Payroll Required Notices for Posting Serious Health Conditions Defined TPW Salary Plan Technical Professional Unemployment Handbook Work Schedules PAYROLL PROCEDURES The following documents provide instructions on various processes not documented by PeopleSoft Employee Self Service Access Calculate Paycheck Cash Payback Manual Check Deduction Remittance Determining State Unemployment Tax Exemption FICA Status Setup Form 941 Form G 7 Fringe Accounts Recon LWOP Procedures Flex Benefits Net Pay Taxes Remittance Payroll Balance Sheet Pre Confirm Confirm Processes Post Confirm Check List Processing Updates Retirement Plans Remittance State Health Remittance Wages Paid After Employee s Death POSITIVE DISCIPLINE The following documents are available for your

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/training.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | Central Office Services
  employee the individual You will have a good faith defense against the imposition of employer sanctions penalties for knowingly hiring an unauthorized alien unless the government can prove you had actual knowledge of the unauthorized status of the employee return to top Payroll 401 k Employer contributions Alternate work schedules Deductions Employee Self Service FICA Leave My Check Time sheet s 401 k The employer contributions are included in the distribution you receive Alternate work schedules What are they Alternate work schedules allow the employee to work 40 hours a week without necessarily working 5 days a week The apply only to full time employees There are 3 types of alternate schedules Click here to see compile explanations return to payroll list Deductions After Tax an amount which does NOT reduce gross pay before taxes are calculated Before Tax an amount which IS subtracted from gross pay BEFORE taxes are calculated P Tax Benefit a before tax amount usually associated with the employer s portion of retirement for information only and does NOT impact the pay check Taxable Benefit the amount represents the value of a benefit which is paid for by the agency You are NOT due the amount but by law it is taxable income to you The amount is added to your taxable gross for the purpose of calculating your tax withholding for the pay period and is then subtracted as a deduction so that it is not included in your net pay The amount usually is identified as Imputed Income NOTE The taxable gross calculation is Gross pay amounts which are NOT taxable taxable amounts but not paid This calculation is different from the one used to calculate net pay Gross taxes deduction excluding Employer return to payroll list Employee Self Service The location access process and the password reset directions are found on the Payroll Services page return to payroll list FICA What is it FICA is the acronym for the Federal Insurance Contributions Act better known as Social Security The associated tax is paid by both the employee and the employer The total tax rate set by the Federal government is 15 30 but this is split equally so that 7 65 is paid by withheld from the employee and 7 65 is paid by the employer The 7 65 rate is made up of two components OASDI 6 20 and Medicare 1 45 These are shown in the tax section of the pay stub Employee s portion as OASD IEE and Med EE Employer s portion as OASDI ER and MED ER The employer s portion is detailed as information only and does NOT affect net pay The employee s portion is part of the total Federal tax withheld and therefore does affect net pay Employees participating in the Teacher s Retirement Plan TRS are NOT subject to the OASDI portion but they are subject to the Medicare portion return to payroll list Leave Types and how to report There are several types

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/faq.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive