archive-edu.com » EDU » U » UNI-PR.EDU

Total: 999

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Vegza relevante QENDRA PËR PËRSOSRMËRI NË MËSIMDHËNIE Dr Fatlume Berisha Koordinatore e QPM e mail qpm uni pr edu Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/QPM/Kontakti.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  dhe është përgjegjës për shfrytëzimin e duhur e në mënyrë efektive të fondeve që Ministria ose ndonjë burim tjetër publik ia ka ndarë Universitetit Këshilli Drejtues përbëhet nga nëntë anëtarë me të drejtë vote Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë emëron katër anëtarë me të drejtë vote dhe ata emërohen sipas dispozitave të Ligjit mbi Arsimin e Lartë ndërsa Senati zgjedh pesë anëtarë të Këshillit Drejtues me të drejtë vote nga personeli akademik i Universitetit Rektori dhe sekretari i përgjithshëm i Universitetit janë anëtarë ex officio të Këshillit Drejtues pa të drejtë vote Sipas Statutit të Universitetit të Prishtinës detyrat e Këshillit Drejtues janë Të sigurojë parakushte për administrim dhe menaxhim të drejtë të burimeve në nivel të Universitetit dhe njësive të tij vartëse Të nxjerrë rregullore për delegim të kompetencave për mjetet dhe çështjet e tjera administrative tek njësitë akademike të Universitetit në përputhje me dispozitat e këtij Statuti Të nxjerrë rregullore për qeverisjen drejtimin dhe menaxhimin e Universitetit siç kërkohet me këtë Statut Të vendosë për strukturën e përgjithshme organizative të njësive akademike sipas propozimit të Senatit dhe pasi të jenë konsultuar njësitë në fjalë Të organizojë kontrollin financiar siç parashihet më tej Të nxjerrë rregullore në pajtim me këtë Statut në lidhje me masat dhe procedurën disiplinore për personelin pagesat dhe kushtet e shërbimit për personelin procedurat e mënyrave të kompensimit të personelit në bazë të ankesave në lidhje me punësimin e tyre suspendimin apo shkarkimin nga puna të personelit ankesat kundër pezullimeve dhe shkarkimeve të tilla Të përcaktojë tarifat e shkollimit apo pagesat e tjera në Universitet sipas propozimit të rektorit dhe pas konsultimeve me Senatin në pajtim me Ligjin e Arsimit të Lartë Të përcaktojë rregulla për llogaritjen e shpenzimeve për shërbimet universitare që u ofrohen palëve të treta Të zgjedhë rektorin nga lista e

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Organet-e-Universitetit/Keshilli-Drejtues.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  veçori të splein funksioneve interpolative në hapësirat e Hilbertit Disertacioni i doktoratës Prishtinë 1988 5 On a problem of minimisation in Banach spases RAD MAT ANU BiH Sarajevë Nr 4 1988 113 119 6 On the interpolating spline function in Hilbert space PUNIME MAT SHMF të Kosovës Nr 2 13 16 7 On the interpolating spline function in Banach space PUNIME MAT SHMF të Kosovës Nr 4 13 18 8 O module neprerivnosti i gladkosti v MATEMATICKI VESNIK DMS Beograd Nr 40 1988 81 84 9 Some properties of the interpolating spline functions space MATEMA TICKI VESNIK DMS Beograd Nr 41 1988 266 274 10 Funksioneli aproksimativ optimal në hapësirën e splein funksioneve BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN së Nr 10 1995 25 28 11 The interpolating spline function for the case of finite number of interpolating conditions BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN së Nr 10 1995 119 123 12 Mbi ekzistencën e splein funksionit interpolativ në hapësirat e Hilbertit BULETINI i punimeve shkencore i FSHMN së Nr 11 1996 41 46 13 The null space codimension and the existence of the interpolating spline function in Banach space MATEMATICKI BILTEN Libri 24 L 85 88 PMF Shkup 14 The null space dimension and the existence of the interpolating spline function in Banach space LE MATEMATICHE 61 2006 41 46 15 Lebesgue Constants for Furier Expansions Associated with Weight Function Int Journal of Math Analysis Vol 3 2009 no 35 1701 1709 16 Orthogonal polynomials ëith respect to the Laguerre measure perturbed by the canonical transformations Integral transformo and Special Functions Vol 21 No 8 2010 569 580 17 On Orthogonal polynomials ëith respect to certain discrete Sobolev inner product Pacific Journal of Mathematics Vol 257 1 2012 167 188 18 On a differential equation for laguerre sobolev type orthogonal polynomials Mathematica Slovaca Punimet me numër rendor 5 6 7 8 9 15 16 17 18 dhe 19 janë referuar në Zentralblatt fur Mathematik revista qendrore e Shoqatës së Matematikanëve Evropianë dhe në American Mathematical Society revista qendrore e Shoqatës së Matematikanëve Amerikanë Për më shumë shikojini ueb faqet e mëposhtme www ams org Mr look up www emis de ZMATH Tekstet shkollore 1 Përmbledhje detyrash nga matematika 8 Libri shkollor 2003 2 Përmbledhje detyrash përgatitore për provim kualifikues në shkollat e mesme ETMM i Kosovës 2002 3 Përmbledhje detyrash përgatitore për garat e matematikës për klasat VII VIII dhe IX Matrix Tetovë 2004 4 Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën IV të shkollës së mesme ETMM i Kosovës 2003 5 Matematika 8 ETMM i Kosovës 2003 6 Përmbledhje detyrash nga matematika 8 Libri shkollor 2003 7 Matematika 7 Libri shkollor 2002 8 Matematika 6 Libri shkollor 2003 9 Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën II të shkollës së mesme botimi i dytë Libri shkollor 1999 10 Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën I të shkollës së mesme botimi i dytë Libri shkollor 1999 11 Matematika 1 Dukagjini botimi i nëntë 2011 12 Matematika 1 fletore pune Dukagjini botimi

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Organet-e-Universitetit/Rektori-i-Universitetit-te-Prishtines.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Këshilli Drejtues Rektori Prorektorët Sekretari i përgjithshëm Senati Parlamenti i Studentëve Administrata Qendrore Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Prorektorët në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina Prof Dr Arbnor PAJAZITI Prorektor për buxhet dhe financa 381 38 244 183 244 186 arbnor pajaziti uni pr edu Prof Asoc Dr Lindita TAHIRI Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe Cilësi 381 38 244 183 244 186 lindita tahiri uni pr edu Prof Asoc Dr Eda VULA Prorektore për mësimdhënie 381 38 244 183 244 186 eda vula uni pr edu Prof Dr Fetah PODVORICA Prorektor për hulumtime shkencore 381 38 244 183 244 186 fetah podvorica uni pr edu Vegza Relevante Erasmus Mundus Action 2 JoinEU SEE Penta Aktivitete hulumtuese dhe Bursa Basileus V SIGMA Mevlana Exchange Program Apliko këtu për Programin për Bankierë të Rinj në ProCredit Bank International Summer University 2014 Ndërto ura jo mure Projektet IPA Ministria e Arsimit Tempus EUA Bologna process European commission EU IT Pilot Project in the field of Education Competence at UP

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Organet-e-Universitetit/Prorektoret.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Prishtina Esat Kelmendi Sekretar i Përgjithshëm Rektorat 381 38 244 183 esat kelmendi uni pr edu Detyrat e sekretarit të përgjithshëm janë të përcaktuara me Statutin e Universitetit të Prishtinës Sekretari është zyrtari më i lartë ekzekutiv dhe administrativ i Universitetit me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të përcaktuara në kontratën e tij e cila nënshkruhet nga rektori Sekretari i përgjigjet rektorit për administrim efikas ekonomik dhe efektiv në të gjitha nivelet e Universitetit Në këtë pozitë sekretari i përgjithshëm përgjigjet për të gjitha çështjet që nuk janë kompetencë e organeve ose e udhëheqësve të tjerë Gjithë stafi dhe studentët e Universitetit duhet të bashkëpunojnë me sekretarin e përgjithshëm të Universitetit Sekretari i përgjithshëm i Universitetit ka këto detyra dhe përgjegjësi 1 Është zyrtari më i lartë i administratës 2 Është udhëheqës i Administratës Qendrore 3 Është shef i zyrave administrative dhe sekretarëve në fakultete 4 Është zyrtar përgjegjës për udhëheqje efikase ekonomike dhe efektive të Universitetit 5 Është përgjegjës për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve informative të menaxhimit dhe për përgatitjen dhe organizimin e të dhënave për menaxhim 6 Është zyrtar përgjegjës për përgatitjen teknike të procesit buxhetor 7 Është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga Këshilli Drejtues dhe rektori të cilat nuk janë të përcaktuara me këtë Statut Sekretari i përgjithshëm si përfaqësues administrativ i Rektoratit dhe si personi më i lartë kompetent në lidhje me këtë ka qasje të pakufizuar në të gjitha të dhënat Ai është përgjegjës për mirëmbajtjen e të dhënave të sakta të zyrave administrative Me sugjerimin e sekretarit të përgjithshëm rektori nxjerr rregullore rreth sistematizimit të vendeve të punës brenda Administratës Qendrore të Universitetit Sekretari i përgjithshëm është anëtar ex officio i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote dhe është anëtar i përhershëm i Senatit pa të drejtë vote Vegza

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Organet-e-Universitetit/Sekretari-i-pergjithshem.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  të Aplikuara në Ferizaj Lajme Kërkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Zhvillimi i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Këshilli Drejtues Rektori Prorektorët Sekretari i përgjithshëm Senati Parlamenti i Studentëve Administrata Qendrore Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Senati i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Under Construction Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel 381 38 244 183 244 186 Fax 381 38 244 187 E mail rektorati uni pr edu web http uni pr edu LIDHJET Fakulteti Filozofik Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Fakulteti i Filologjisë Fakulteti Juridik

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Organet-e-Universitetit/Senati.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Këshilli Drejtues Rektori Prorektorët Sekretari i përgjithshëm Senati Parlamenti i Studentëve Administrata Qendrore Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Parlamenti i Studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës Neni 157 1 Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Universitetit me këto organe 1 1 Parlamenti i studentëve në nivel të Universitetit 1 2 Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike Neni 159 1 Parlamenti i studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve Neni 160 1 Këshillat e studentëve janë organet e përfaqësimit të studentëve në secilën njësi akademike Kryesia e Parlamentit Studentor si organ suprem i përfaqësimit të studentëve të UP së i zgjedhur me shumicën e antarëve të Parlamentit Studentor përbëhet nga Egzon Daku Kryetar i Parlamentit Studentor Patriot Kelmendi Nënkryetar i Parlamentit Studentor Beslim Qallapeku Nënkryetar i Parlamentit Studentor Arben Mehmeti Sekretar i Përgjithshëm i Parlamentit Studentor Qëndrimet zyrtare të Parlamentit Studentor rreth ngjarjeve aktuale

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Organet-e-Universitetit/Parlamenti-i-Studenteve.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Vendimet e Këshillit Drejtues Kalendari shkurt Hë Ma Më En Pr Sh Di 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 Vegza Relevante Erasmus Mundus Action 2 JoinEU SEE Penta Aktivitete hulumtuese dhe Bursa Basileus V SIGMA Mevlana Exchange Program Apliko këtu për Programin për Bankierë të Rinj në ProCredit Bank International Summer University 2014 Ndërto ura jo mure Projektet IPA Ministria e Arsimit Tempus EUA Bologna process European commission EU IT Pilot Project in the field of Education Competence at UP Jean Monnet Chair UP pjesë e rrjetit ndërkombëtar Tony Blair Përgatitja e këshilltarëve bujqësorë në Universitetin e Prishtinës ADRESA

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Vendimet/Vendimet-e-Keshillit-Drejtues.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive